Kobling til fagbeskrivelsen

ConstructiveAlignmentMed

Når du vil lave en employabilitets-aktivitet, er det oplagt at tænke den ind i dit eksisterende fag. Det kan du gøre ved at kigge på fagbeskrivelsen for faget og herefter overveje, hvordan din aktivitet kan kobles sammen med fagets mål, eksamen og andre aktiviteter i undervisningsforløbet.

Følg Mål, Aktiviteter eller Eksamen for at få inspiration til, hvordan du kan integrere employabilitets-aktiviteten i elementerne for dit fag.

Du kan også klikke på linket Sådan finder du din fagbeskrivelse – så kan du læse fagbeskrivelsen igennem og hurtigt komme i gang med at få integreret alle elementerne.

Hvis du går med tanker om at udvikle en ny aktivitet til et eksisterende eller helt nyt fagligt forløb, kan du søge midler til udvikling af aktiviteter om employabilitet i Det Humanistiske Fakultets employabilitetspulje. Find kontaktperson under Hjælp og support.

Mål

I fagbeskrivelsen er der beskrevet mål for det enkelte fag gennem viden, færdigheder og kompetencer. Du kan i forlængelse af disse mål også have dine og studiets tilhørende mål for undervisningen, som ikke nødvendigvis er udtrykt direkte i fagbeskrivelsen. Uanset hvad, udgør mål for et fag en god retning for, hvilke employabilitets-aktiviteter, der kunne være relevante at koble på undervisningen.

Mål for et fagligt forløb handler om, hvilken form for viden og kompetencer, en person skal opnå gennem læringen. Via Blooms taksonomi, med Anderson & Kratwohls tilføjelser, kan man sammenligne de forskellige niveauer med viden, færdigheder og kompetencer i fagbeskrivelsen – og dermed finde ud af, hvad målet er med det faglige forløb.

Mange faglige forløb vil have de fleste af niveauerne med i fagbeskrivelsen, men det sidst tilføjede element, skabe, er kun med i nogle fag på universitetet. Hvis der er disse kreative og perspektiverende mål med faget, kan det være en god idé at koble en employabilitets-aktivitet på, som understøtter de studerendes personlige og aktive involvering i undervisningen. Du kan få inspiration til f.eks. hvordan man inddrager studerendes egne ressourcer og erfaringer i undervisningen under Værktøjer og Praktiske Eksempler i guiden. Hvis målet med faget er, at den studerende skal blive dygtig til at anvende specifikke metoder, vil det f.eks være en mulighed at lave en aktivitet, der involverer et samarbejde med omverdenen for at få det anvendelsesorienterede element mere tydeligt. Dette finder du også eksempler på i guiden.

Aktiviteter

I dit undervisningsforløb vil du have planlagt nogle forskellige former for læringsaktiviteter, som understøtter målet/målene med faget. Det er generelt en god idé at tænke dine ideer om employabilitet sammen med de aktiviteter, som du i forvejen har planlagt, eller allerede har gennemført, så de to elementer supplerer hinanden.

Hvis du eksempelvis underviser i et fag, hvor det er målet, at de studerende skal blive dygtige til at sammenligne og vurdere forskellige tekster eller teorier, og du laver forskellige aktiviteter, hvor I træner dette – så kan du koble en employabilitets-aktivitet på som supplement, f.eks.:

  • De studerende kan få til opgave at lave en lille refleksionsøvelse i timerne eller derhjemme, hvor de overvejer hvilke kompetencer, man får ved at kunne sammenligne og vurdere noget
  • Det kan også være, at en studerende, der er længere henne i sin uddannelse, eller er færdiguddannet, kan komme og fortælle hvordan han/hun anvender dette element af sin uddannelse i sit nuværende studie eller arbejdsliv.

Find inspiration til forskellige aktiviteter under Værktøjer i guiden. Du kan også få hjælp af SDU RIO eller SDUUP til at udvikle aktiviteten. Se under Hjælp og support.
Du kan selvfølgelig også bruge employabilitet som fokus til at lave nogle aktiviteter i det faglige forløb, der understøtter specifikke mål, som måske ikke er så tydelige i de ordinære aktiviteter. Her kan du f.eks. se på, om der er generelle akademiske kompetencer, som faget gerne skulle bidrage med til dine studerende. Generelle akademiske kompetencer udgør en central del af det at være employabel, og du kan læse om det under Hvorfor employabilitet i de vedtagne principper for Humaniora. Du kan også hente inspiration i de såkaldte 21st century skills, som er vist nedenfor. Her fremhæves kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation og kreativitet som generelle kompetencer, som akademikere anvender i deres arbejde.

Eksamen

Eksamensformen bør understøtte målet med faget, samtidig med at de forskellige undervisningsaktiviteter peger hen mod at forberede den studerende på fagets eksamen. På samme måde kan du tænke en aktivitet om employabilitet ind i forhold til eksamen: Der skal være et formål med at koble employabilitet på det faglige forløb, som er tydeligt for de studerende. Det skal give mening for dem og dig at bruge tid på aktiviteten, og det vil være oplagt, at der er en direkte eller indirekte forbindelse til den eksamen, som hører til faget.

Du kan overveje, om der er nogle employabilitets-aktiviteter, der ville passe særligt godt til den eksamensform, som dit fag har. Er eksamen eksempelvis skriftlig eller mundtlig, eller en kombination af begge dele? I så fald kan en employabilitets-aktivitet måske bidrage til skriftlige og/eller mundtlige færdigheder.

En aktivitet om employabilitet behøver ikke være beskrevet eksplicit i fagbeskrivelsen og som en del af eksamen i et fag. Du kan sagtens lave din aktivitet, så den indirekte støtter op omkring fagets mål og andre aktiviteter. Nogle undervisere har dog erfaringer med at få skrevet aktiviteter om employabilitet ind i fagbeskrivelsen. Hvis du overvejer dette, kan du læse om det under Praktiske eksempler. Du er også velkommen til at kontakte personer på Humaniora, som har erfaring med det i deres undervisning, eller som vejleder undervisere i at udvikle deres fag – find kontakt info under Hjælp og support.